Pagbabago ng teknolohiya nakabubuti o nakakasama

Talagang maraminang magagawa ngayon kapag mayroon kang cellphone. Ang Pangalawang Pangulo ay maaaring hiranging kagawad ng gabinete. Sa lilim ng malukay at patuloy na yumayabong nating kasaysayan, tayo'y pinagbubuklod ng ating wika na naging daluyan ng maka-Pilipinong diwa at kamalayan.

Ang gayong mga alituntunin ay dapat magtakda ng payak at di magastos na pamamaraan para sa mabilis na pagpapasyal sa mga usapin maing magkakatulad sa lahat ng hukuman na magkakakaatas, at hindi magbabawas, magdaragdag, o magbabago ng mga karapatang makabuluhan.

Ang pagsabay sa uso ng wikang Filipino

Nawawala sa sirkulasyon Ang hindi paggamit ng ilang salitang Pinoy ay inihalintulad ni National Artist for Literature Virgilio Almario sa pera na nawawala sa sirkulasyon. Nakatutuwang isipin na sa henerasyon ng mga kabataang hindi nalalayo sa edad ko ay sadyang napalago na ang uri at pamamaraan ng pamumuhay, at naganap ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng teknolohiya.

Hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi nang tuwiran o di-tuwiran sa ano mang kontrata sa, o sa ano mang prangkisa o tanging pribilehiyo na ipinagkaloob ng Pamahalaan, o ng alin mang bahagi, sangay, o instrumentalidad nito, kasama ang alin mang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan, o ang subsidiary nito, sa loob ng taning ng panahon ng kanyang panunungkulan.

Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga kontrata. Bilang punong sangay pantauhan ng Pamahalaan, ang Komisyon ng Serbisyo Sibil ay dapat magpairal ng isang career service at magpatibay ng mga panukalang magpapasulong ng kasiglahan, kahusayan, karangalan, kahandaan, pag-unlad, at paggalang sa serbisyo sibil.

Ang ano mang bakante ay dapat punan sa loob ng siyamnapung araw simula sa pagsapit niyon.

ANG EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA PAG-UUGALI NG MGA MAG- AARAL

Dahil sa mga naiimbentong kagamitan gamit ang teknolohiya, maraming substansya ang naipoprodus ng modernisasyon. At kahit nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating wika, patuloy nitong pinag-uugnay ang mga Pinoy kahit saan man at kahit ano man ang kanilang katayuan. Ang layuin ng mga Amerikano nang ginawa nila ang sistemang pangedukasyon ay para palayain tayo sa ating nakaraan na ang maaaring maging ibig sabihin ay makalaya tayo sa mga espanyol at malimutann na nati ang mga tinuro o impluwensiya ng mga espanyol at ang isang maaaring maging ibig sabihin ay tuluyan na nating malimutan ang mga panahong tayo ay malaya pang namumuno ng sarili nating bansa.

Dapat ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw nang parusang kamatayan. Pagkatapos niyon, kapat ang Pangulo ay nagpahatid sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng kanyang nakasulat na deklarasyon na walang umiiral na ano mang kawalang-kaya, dapat niyang balikating muli ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan.

Dapat itaguyod ng Estado Pagbabago ng teknolohiya nakabubuti o nakakasama katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.

Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Ang Kongreso ay dapat magsimula ng pagpupulong sa ikasampu ng umaga ng ikatlong araw pagkaraang mabakante ang mga katungkulan ng Pangulo at ng mga Pangalawang Pangulo, alinsunod sa mga alituntunin nito na hindi mangangailangang itawag, at sa loob ng pitong araw ay magpatibay ng batas na tumatawag ng tanging halalan upang maghalal ng isang Pangulo at isang Pangalawang Pangulo na idaraos nang hindi aaga sa apatnapu't limang araw o di lalampas sa animnapung araw mula sa panahon ng pagtawag na iyon.

Ito rin ay nagbibigay aliw sa mga gumagamit nito at nakakatangal ng pagkabagot. As an academic based in the region, Cordero continues to be active in Bikol literary and cultural scene through his many advocacies and participation in various literary and art workshops, read-along series, conferences and other cultural events that promote literature and scholarship, civic participation, environmental concerns and cultural regeneration.

Dapat din na huwag tayong magpakontrol sa mga ibang bansa o mga dayuhan sapagkat doon nagsisimula ang pagkalito natin sa kultura o identidad.

Ang iba din naman ay masyado na ring dumedepende sa pagkuha ng impormasyon sa internet kaysa sa mga libro. At video phone na kung saan magagamit mo ito na parang video camera. Tumataas ang halaga ng langis dahil marami itong gamit at maraming bansa ang nangangailangan nito.

Parang kailan lang ang mga ganitong tagpo. Marami na kasi ang mandurukot na gagawin ang lahat makuha lang ang kagamitan na ito. Inaamin kong hindi sapat ang aking kaalaman para sagutin ang lahat ng katanungang bumabagabag sa aking isipan pero makasisiguro naman akong isa akong ganap na tao na may kakayahang magbigay ng konklusyon gamit ang ilan sa mga ideyang nakakalat sa paligid - patuloy na lumulutang sa hangin at naghihintay na damputin ng mga taong sabik sa kaalaman.

Dapat pahintulutang mamukadkad ang isang malaya at lantad na sistemang partido alinsunod sa malayang pagpili ng taong-bayan, na sasailalim lamang nga mga tadhana ng Artikulong ito. Kapag kakailanganin ng kapanatagan ng Estado o ng kapakanang pambayan at ito ay ilalahad nang nakasulat ng Pangulo, ang pagharap ay dapat isagawa sa isang sesyong tagapagpaganap.

Matangi kung naiiba ang itinatadhana ng Konstitusyong ito o ng batas, ano mang pasya, utos, o hatol ng bawat Komisyon ay maaaring idulog sa bisa ng certiorari sa Kataaastaasang Hukuman ng paghahabol ng panig sa loob ng tatlumpung araw pagkatanggap ng sipi niyon.

Tulad ng pagpapatalas ng isip sa pagiisip ng mga estratehiya na gagamitin upang matapos ang laro. Ayon sa nakararaming kaguruan sa bansa, ang mga mag-aaral ay tunay na matatalino ngunit magkakaiba lamang ng lebel ng katalinuhan. Ang Tagapangulo ng Komisyon ay hindi dapat bumoto, maliban sa kaso ng pagpapatas.

Dapat nilang pakaiwasang mahigpit ang salungat na interes sa pagtupad ng kanilang katungkulan. Ang boluntaryong pagtalikod sa katungkulan sa ano mang tagal ng panahon ay hindi dapat ituring na pagkaputol sa pagpapatuloy ng kanyang paglilingkod para sa buong taning na panahon ng panunungkulan na pinaghalalan sa kanya.

Ang kompyuter din ay mayroong mga Microsoft Word, Powerpoint, Excel at marami pang iba na tumutulong sa paggawa ng mga research work, reports sa eskwelahan o trabaho.

Napupunta ang mga langis at mga investment ng mga mauunlad na bansa sa ibang bansa. Hindi rin siya dapat mahirap sa alin mang katungkulan na maaaring nalikha o naragdagan ang sahod sa loob ng taning na panahon ng panunungkulan na pinaghalalan sa kanya.

Labor kag litigation lawyer nga may opisina sa Pasig kag sa madali na lang, sa Capiz. Hindi natin matatanggal sa mga Pilipino na kung mayroon kang kagamitan na ganito ay masasabi nilang sunod ka sa uso kaya marami din ang naghahangad na magkaroon nito.

Hindi magiging karapat-dapat ang sino mang pinunong halal sa paghirang o pagtatalaga sa alin mang katungkulan o posisyong pambayan sa panahon ng kanyang panunungkulan.

Ang bawat Kapulungan ay dapat pumili ng iba pang mga pinuno na sa palagay nito ay maaaring kinakailangan. May mga kabataan na masyadong nalululon sa mga gamit nito kaya madalas ay purolaro na lamang sila at nakakalimutan na ang pag-aaral. Ayon kay Tejva Pettinger, isa sa mga pangunahing rason kung bakit nagkaroon ng globalisasyon ay napapaunlad nito ang mga trasportasyon at pati na rin ng pakikipagkalakan sa ibang mga bansa ay napapadali.A native of Bacolod City, Negros Occidental, Fundador ‘Mytor’ Gamboa Tipon II was a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting and a Corps d’ Elite Outstanding Student Awardee of University of St.

La Salle.

Teknolohiya: Sagot o Sigalot?

Maraming tao ang kadalasang nagtatalo kung ang teknolohiya ay nakakabuti o nakakasama. Marami ang naniniwala na ang teknolohiya ay may masamang epekto sa ating lipunan, pero marami rin ang pabor sa pag-unlad ng teknolohiya dahil ito ay nagbibigay ng magandang dulot sa pamumuhay ng.

Bilang isang gawain ng tao, ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. nakikita natin ang pagbabago sa teknolohiya kung nadadagdagan ang ating kaalaman dito. Essay on nakakabuti o nakakasama ang sariling wika sa teknolohiya  Knowing Relation and Function Princez Jem dela Cruz Bs Psychology -1B October 8, I.

May nawawala, may umuusbong, may bumabalik. Gaya ng mga gamit sa katawan, sumasabay din daw sa uso ang wikang Filipino. At kahit nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating salita, nanatili naman ang kahalagahan nito sa pakikipag-ugnayan at pagkakaisa nating mga Pinoy.

Saligang Batas ng Pilipinas (1987)

Ano-ano ang sanhi ng pagkakaroon ng globalisasyon. Nakabubuti ba ito o nakakasama?Ano nga ba ang mga posible na maging epekto nito? Una’y ang pagbabago ng sa lipunan, politika at ekonomiya. Napapadali rin ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa sapagkat mayroon ng makabagong mga teknolohiya at mas napapadali ang pagbabahagi ng mga.

Kabanata i v pananaliksikviews. Share; Like A. D., Student at Gusto kong talakayin sa puntong ito ang pagbabago ng kurikulum sa aking paaralan,ang Unibersidad ng Pilipinas, ang tinatawag na Revised General Education Program(RGEP).

Makakabuti ito o nakakasama depende sa mga taong may ibang uri ng pakikisama. Mayroongmga.

Download
Pagbabago ng teknolohiya nakabubuti o nakakasama
Rated 0/5 based on 100 review